ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครออนไลน์
โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2566

ลำดับ รายการ
1   การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2565