ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
[ สรุปการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ]
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2565

สรุปการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
  1) ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Talented Programe)
29
47
76
  2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Programe (MEP)
9
7
16
รวม
38
54
92


สรุปการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
  1) ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Talented Programe)
10
12
22
  2) ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (Gifted Science Programe)
4
25
29
  3) ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ (Gifted Math Programe)
1
5
6
  4) ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Gifted English and Communication (GECP)
3
14
17
รวม
18
56
74


สรุปการสมัครนักเรียนออนไลน์แยกวัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายการ ในเขต นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
  19 ก.พ. 2565 11   21   32   7   7   14  
  20 ก.พ. 2565 4   2   6   2   2   4  
  21 ก.พ. 2565 3   6   9   0   0   0  
  22 ก.พ. 2565 5   3   8   2   8   10  
  23 ก.พ. 2565 1   2   3   3   3   6  
รวม 24   34   58   14   20   34  
รวมทั้งหมด 92  


สรุปการสมัครนักเรียนออนไลน์แยกวัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการ ร.ร.เดิม ร.ร.อื่นๆ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
   19 ก.พ. 2565 5   16   21   0   1   1  
   20 ก.พ. 2565 2   1   3   0   0   0  
   21 ก.พ. 2565 3   14   17   0   1   1  
   22 ก.พ. 2565 5   11   16   0   3   3  
   23 ก.พ. 2565 2   6   8   1   3   4  
รวม 17   48   65   1   8   9  
รวมทั้งหมด 74  


สรุปการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

รายการ ชั้น ม.1 ชั้น ม.4
 ♦ รอการตรวจสอบข้อมูล
-
 
-
 
 ♦ อนุมัติการรับสมัครแล้ว
86
 
66
 
 ♦ ไม่อนุมัติ
6
 
8
 
รวดยอด
92
74

Copyright @ By K.Suwit Duangdee Thaboschool