ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
[ สรุปการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ]
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2566

สรุปการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
  1) ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Talented Program)
0
0
0
  2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
0
0
0
รวม
0
0
0


สรุปการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
  1) ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Talented Program)
0
0
0
  2) ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (Gifted Science Program)
0
0
0
  3) ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ (Gifted Math Program)
0
0
0
  4) ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Gifted English and Communication (GECP)
0
0
0
รวม
0
0
0


สรุปการสมัครนักเรียนออนไลน์แยกวัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายการ ในเขต นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 0   0   0   0   0   0  
รวมทั้งหมด 0  


สรุปการสมัครนักเรียนออนไลน์แยกวัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการ ร.ร.เดิม ร.ร.อื่นๆ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 0   0   0   0   0   0  
รวมทั้งหมด 0  


สรุปการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

รายการ ชั้น ม.1 ชั้น ม.4
 ♦ รอการตรวจสอบข้อมูล
-
 
-
 
 ♦ อนุมัติการรับสมัครแล้ว
-
 
-
 
 ♦ ไม่อนุมัติ
-
 
-
 
รวดยอด
0
0

Copyright @ By K.Suwit Duangdee Thaboschool