ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
[ แก้ไขใบสมัครเข้า ม.4 ]
โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2566
เลขบัตรประชาชน : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ